August 28, 2019

Javni poziv za prijavu na obuke za radna mjesta

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU NA OBUKE ZA RADNA MJESTA „ALU I PVC MONTER“ I „POSLOVNA ADMINISTRACIJA“

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je obuka prijavljenih kandidata za radna mjesta „ALU i PVC monter“ i „Poslovna administracija“, koja će se financirati iz projekta „Rast ZaJedno sa dijasporom“ kojeg provode Općina Žepče i partner na projektu firma „Marić projekti“ d.o.o.

 1. CILJ/SVRHA OBUKA

Cilj obuka je otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje minimalno 6 osoba (od čega minimalno 2 žene) koje uspješno završe obuke. Najboljim polaznicima/cama će biti ponuđeno zaposlenje kod partnera na projektu poduzeća „Marić projekti“ d.o.o.

 1. KAKO JE PROGRAM OSMIŠLJEN

Obuke koje su predmet javnog poziva će se sastojati od:

 • Program obuke 1 Monter ALU i PVC stolarije – obuka 7 osoba primarno tehničke/metalne struke za rad na poslovima proizvodnje ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa tj. PVC stolarije;
 • Program obuke 2. Poslovna administracija i komercijala – obuka za 5 osoba koje će savladati osnovna znanja i najnovije administrativne tehnike i vještine, kao i znanja u području komercijale i vještina prodaje.

Obje obuke su osmišljene kao interaktivne radionice koje će osim teorijskog dijela obuhvatiti i praktični mentorski rad sa polaznicama/ima. Programi rada su prilagođeni potrebama „Marić projekt“ d.o.o. Žepče.

 1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Pravo na prijavu na programe obuke „ALU i PVC monter“ i „Poslovna administracija“ imaju sve osobe sa područja općine Žepče koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

Eliminatorni kriteriji:

 • Podnosioc prijave ima prebivalište na teritoriji općine Žepče; što se dokazuje Uvjerenjem iz CIPS-a,
 • Podnosioc prijave je radno sposobna osoba, što se dokazuje Uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Podnosioc prijave ima minimalno srednju stručnu spremu, što se dokazuje ovjerenom kopijom diplome,
 • Potpisati izjavu da će bez rezerve i bez izostanaka sudjelovati na obuci za radno mjesto

Kriteriji koji će se dodatno bodovati u skladu sa bodovnom tablicom:

 • Podnosioc prijave ima minimalno srednju stručnu spremu metalnog ili građevinarskog smjera; što se dokazuje ovjerenom kopijom diplome,
 • Podnosioc prijave ima položen vozački ispit B i/ili C kategorije; što se dokazuje kopijom vozačke dozvole,
 • Podnosioc prijave je osoba mlađa od 30 godina starosti, što se dokazuje kopijom osobne iskaznice,

Podnosilac prijave spada u kategoriju teško zapošljivih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje što se dokazuje Uvjerenjem nadležnog organa za zapošljavanje.

 1. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na jednu od obuka mora sadržavati sljedeće:

Obvezna dokumentacija:

 • Potpisani prijavni obrazac i izjava u privitku ovog Poziva,
 • Kopija osobne iskaznice;
 • Kopija vozačke dozvole;
 • Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
 • Uvjerenje o nezaposlenosti (Zavod za zapošljavanje);
 • Ovjerena kopija diplome.

Prijavni obrazac i izjava se mogu preuzeti sa sljedećih linkova:

Ukoliko prijava ne sadržava bilo koji od gore navedenih dokumenata, organ može zatražiti dopunu Prijave od dana zatvaranja natječaja. U tom slučaju, podnosilac je obavezan da u roku od 8 dana dopuni Prijavu sa dodatnim informacijama, a u slučaju da to ne učini, prijava će biti odbačena kao nepotpuna i neće se razmatrati.

 1. PRIJAVA

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Žepče, te na oglasnoj ploči Biroa rada Žepče, a informacije i obrasci za podnošenje prijave će biti dostupni web stranici Općine Žepče i Info pultu.

Prijava sa dokumentacijom podnose se s naznakom:

„Za Komisiju za odabir kandidata za obuku u sklopu projekta Rast ZaJedno sa dijasporom“ – NE OTVARATI,

u zatvorenoj koverti preporučeno poštom na adresu:

Općina Žepče, Stjepana Radića br. 2, 72230 Žepče ili dostavljaju osobno na pisarnicu u Općinu Žepče.

Javni poziv za prijavu kandidata ostaje otvoren do 06.09.2019. do 15:00 sati.

Broj kandidata je ograničen na 12 i to kako slijedi:

 • Program obuke 1 Monter ALU i PVC stolarije – 7 polaznika/ca;
 • Program obuke 2 Poslovna administracija i komercijala – 5 polaznika/ca.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnesene na neodgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e–maila i nepotpisane prijave, neće se razmatrati.

Nepotpuni prijavni materijali se neće ocjenjivati/bodovati.

Pozivna dokumentacija se ne vraća.

 1. OCJENJIVANJE PRISTIGLIH PRIJAVA

Odabir kandidata/kinja će izvršiti petočlana Komisija za odabir koju sačinjavaju predstavnici općine Žepče, Zavoda za zapošljavanje, Biro rada Zepče, poduzeća „Marić projekti“ te projekta UNDP D4D prema sljedećim vrijednostima gore navedenih kriterija:

Dopunski kriterij

Pojašenje kriterija

Podnosioc prijave ima minimalno srednju stručnu spremu metalnog ili građevinarskog smjera; što se dokazuje ovjerenom kopijom diplome

Podnosilac prijave koji ispunjava dopunski kriterij će biti dodatno bodovan sa 10 bodova.

Podnosioc prijave ima položen vozački ispit B i/ili C kategorije; što se dokazuje kopijom vozačke dozvole,

Podnosilac prijave koji ispunjava dopunski kriterij će biti dodatno bodovan sa 10 bodova.

Podnosioc prijave je osoba mlađa od 30 godina starosti, što se dokazuje kopijom osobne iskaznice.

Podnosilac prijave koji ispunjava dopunski kriterij će biti dodatno bodovan sa 10 bodova.

Podnosilac prijave spada u kategoriju teško zapošljivih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje što se dokazuje Uvjerenjem nadležnog organa za zapošljavanje.

Podnosilac prijave koji ispunjava dopunski kriterij će biti dodatno bodovan sa 10 bodova.

 1. OBJAVA REZULTATA POZIVA

Komisija će u roku od 7 dana od dana zatvaranja natječaja, ocjeniti pristigle prijave te sačiniti rang listu kandidata/kinja te istu objaviti na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Žepče, te na oglasnoj ploči Biroa rada Žepče.

Javni pozivi ,

Posjete: 113