Novembar 4, 2016

JAVNI POZIV za odabir korisnika projekta

Na osnovu Ugovora o suradnji između: Catholic Relief Services (CRS), Općine Žepče,Razvojne agencije Žepče i „EKO-EKO-PLAST“ u okviru projekta „Stvaranje uvjeta za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz intenziviranje plasteničke proizvodnje u općini Žepče”(CRS/BH/SA/16/1550/8280253/Ž-01) potpisanog na dan 07.09.2016.godine, direktorica Razvojne agencije Žepče, Branka Janko, kao implementator projekta  raspisuje:

JAVNI POZIV

za odabir korisnika projekta

Realizacija ovog projekta podrazumijeva: subvencioniranje nabavke plastenika površine 350 m² i subvencioniranje nabavke plastenika površine 100 m², edukaciju poljoprivrednih proizvođača, analizu zemljišta kod odabranih korisnika projekta, praćenje i nadzor nad proizvodnjom od strane stručnog lica  i podršku kod plasmana proizvoda na tržište kroz potpisivanje ugovora s otkupljivačem.

Projekt se financira iz sredstava Catholic Relief Services (CRS) u iznosu od 50%, Općine Žepče u iznosu 25%  i korisnika projekta u iznosu 25%.

Ovaj Projekt ima za cilj osigurati uvjete za održiv ekonomski rast, otvaranje radnih mjesta u poljoprivredi, jačanje i razvoj poljoprivrednog sektora kroz podršku intenziviranju plasteničke proizvodnje u općini Žepče.

Prijavu/zahtjev za javni poziv mogu podnijeti fizička lica sa prebivalištem u općini Žepče koja imaju registrirano poljoprivredno gazdinstvo  ili registrirani poljoprivredni obrt na općini Žepče, i ispunjavaju slijedeće kriterije javnog poziva:

Osnove i kriteriji za utvrđivanje rang liste, način vrednovanja i dokazivanja ispunjavanja kriterija se odnose na opće i posebne kriterije.

I Opći kriteriji:

 • Potencijalni korisnik ima prebivalište u općini Žepče.
 • Potencijalni korisnik nesmetano raspolaže sa minimalno 500 m² raspoloživog poljoprivrednog zemljišta. U ovu površinu se ne ubrajaju ostali objekti i/ili zasadi koji se nalaze na parceli.
 • Potencijalni korisnik se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i obrađuje minimalno 1 dunum obradive površine.

II Posebni kriteriji

Maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti korisniku iznosi ukupno 100 bodova po svim kriterijima zajedno, i to za:

1) Stanje trenutnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji…………………………..………………… 30 bodova

2) Prethodno iskustvo bavljenja poljoprivredom……………………………………………………………….20 bodova

3) Broj članova domaćinstva ……………………………………………………………………..………………………………….. 20 bodova

4) Pripadnost grupama ranjivih osoba u stanju socijalne potrebe………………………..15 bodova

5) Pripadnost ostalim grupama osoba u nepovoljnoj socijalnoj situaciji……………… 15 bodova

Potrebni dokumenti kojima potencijalni korisnik projekta dokazuje opće i/ili posebne kriterije sadržani su u sljedećoj tabeli:

Opći kriteriji:Potrebni dokumenti:
1. Potencijalni korisnik ima prebivalište u općini Žepče
 • Potvrda CIPS-a
2. Potencijalni korisnici projekta raspolažu sa minimalno 500 m² raspoloživog zemljišta.

Zemljište mora imati pristup putu i stalnom izvoru  vode za navodnjavanje

 • ZK izvadak i/ili posjedovni list izdat  od strane nadležne službe o vlasništvu zemlje i/ili neka od formi ugovora (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju).
 • Provjerom na terenu od strane članova Komisije za odabir-zapisnik
3. Potencijalni korisnik projekta se bavi poljoprivredom i obrađuje minimalno 1 dunum obradive površine
 • Provjerom na terenu od strane članova Komisije za odabir-zapisnik
Posebni kriteriji:Potrebni dokumenti:
1. a) Potencijalni korisnik projekta već ima zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju i želi je proširiti

(svaka kategorija po 5 bodova)

 • Ugovor sa zadrugom ili otkupnom stanicom o otkupu proizvoda (osigurano tržište proizvoda)
 • Kopije plaćenih računa od prodaje poljoprivrednih proizvoda ili otkupnih blokova
 • Kopije plaćenih računa o nabavci repromaterijala ili plasmanu poljoprivrednih proizvoda ili bilo koji drugi dokaz
 • Zemljište vlasništvo 1/1
1. b) Potencijalni korisnik projekta u  prethodnom periodu započeo samostalno sa aktivnostima stvaranja prihoda iz poljoprivredne proizvodnje

(svaka kategorija po 5 bodova)

 • Potvrda nadležne općinske službe prema mjestu prebivališta da je potencijalni korisnik upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava općine Žepče
 • Dokumentacija koja dokazuje da je pokrenut  ili završen proces registracije poljoprivrednog obrta
2. a) Potencijalni korisnik ima prethodno iskustvo u bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom (10 bodova)
 • Provjerom na terenu od strane članova Komisije za odabir korisnika
2. b) Potencijalni korisnik ima završenu obuku za bavljenje poljoprivrednom plasteničkom proizvodnjom (10 bodova)
 • Certifikat, diploma ili uvjerenje o završenoj edukaciji
3. Broj članova domaćinstva/ broj radno sposobnih članova domaćinstva
 • Kućna lista domaćinstva ovjerena od nadležne službe Općine Žepče koja sadrži popis svih članova obitelji podnosioca prijave/zahtjeva, njihovu starosnu dob i zanimanje)
 • Provjerom na terenu od strane članova Komisije za odabir-zapisnik
4. a) Samohrani roditelji (10 bodova)
 • Rješenjem ili potvrdom koja se pribavlja od nadležnog organa/ustanove ili drugog pravnog lica kod kojeg se vode službene evidencije.
4. b) Posebne ranjive grupe (obitelji poginulog branitelja/ borca) (5 bodova)
 • Rješenjem ili potvrdom koja se pribavlja od nadležnog organa/ustanove ili drugog pravnog lica kod kojeg se vode službene evidencije.
5. a) Obitelji bez redovnih mjesečnih primanja (uključujući socijalne prihode po osnovu socijalne zaštite) (5 bodova)
 • Nezaposlena osoba – potvrdom od službe za zapošljavanje(zavod za zapošljavanje)
5. b) Mlade obitelji do 35 godina starosti (10 bodova)
 • Identično kao pod 3.


Dostavljanje prijava i način odabira korisnika projekta

Obrasci prijave i izjave se mogu preuzeti u uredu Razvojne agencije Žepče, Ul. Prva b.b. Dom kulture Žepče ili na web stranici RAŽ-a www.razepce.com.

Javni poziv za odabir korisnika projekta

Prijavni obrazac

Izjava

Prijava sa pratećom dokumentacijom se  dostavlja u ured RAŽ-a putem pošte ili osobno u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

“Prijava na javni poziv projekta Stvaranje uvjeta za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz intenziviranje plasteničke proizvodnje u općini Žepče“

NE OTVARAJ.

Obave za podnosioca zahtjeva koji se odluči putem pošte dostaviti svoju prijavu je da zapečaćenu kovertu obvezno adresira.

U Razvojnoj agenciji Žepče se pristigle prijave evidentiraju i po isteku roka za podnošenje prijava, neotvorene prijave,  dostavljaju Komisiji koja provodi proces odabira korisnika u skladu sa Odlukom o kriterijima za odabir korisnika projekata.

Izbor korisnika projekta na osnovu ovog javnog poziva će vršiti Komisija koju će  činiti predstavnici CRS-a, Općine Žepče, Razvojne agencije Žepče i „EKO-EKO-PLAST“.

Konačna odluka o izboru korisnika projekta će se donijeti nakon obilaska terena i posjete podnositelju zahtjeva.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa “Odlukom o kriterijima za odabir korisnika” za projekt naveden u preambuli ovog javnog poziva, te u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.

Podnositelje zahtjeva koji ispune zahtjeve iz ovog javnog poziva posjetit će članovi Komisije te će  s njima obaviti intervju.

Sva dostavljena dokumentacija u prijavi/zahtjevu kojom se dokazuju uvjeti  ispunjavanja javnog poziva i status klijenata ne smije biti starija od šest mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva i podliježe provjeri na terenu.

Rezultati o izboru korisnika projekta će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine Žepče i na web stranici Razvojne agencije Žepče (www.razepce.com).

Prigovori na objavljenu listu korisnika projekta moći će se uputiti  Komisiji za odabir korisnika koja djeluje u sklopu projekta, u roku od 7 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Općine Žepče.

Obveze

Podnositelji prijave/zahtjeva koji budu izabrani kao korisnici projekta na osnovu ovog javnog poziva potpisati će sa Razvojnom agencijom Žepče  Ugovor kojim će se utvrditi prava i obaveze ugovorenih strana. Obaveze korisnika projekta će biti regulirane u skladu s procedurama, odnosno na osnovu ugovora sa svakim pojedinačnim korisnikom projekta.

Vrijeme trajanja poziva

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Žepče i službenu web  stranicu  Razvojne agencije Žepče www.razepce.com, tj. do 18. 11.2016.godine.

Sve prijave/zahtjevi koji su prispjeli nakon isticanja roka će se odbiti, uključujući i one podnositelje prijava čija dokumentacija nije kompletna ili se pokaže da nije u skladu s činjenicama prikupljenima na osnovu obilaska terena i intervjua s podnositeljima prijava.

Informacije i kontakti

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv se mogu dobiti u prostorijama Razvojne agencije Žepče ili na tel: 032 880 273 ili putem mail-a: razepce@gmail.com.

Kontakt osoba Marijana Zovko, dipl.ing.agr.

11-300x66 JAVNI POZIV za odabir korisnika projekta

Javni pozivi , , ,

Posjete: 118