Juni 2, 2020

Javni poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za investiranje za Program kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024.

Broj:01/1-04-439/20
Dana: 29.05.2020.

Temeljem člana 39. Statuta općine Žepče (“Službeni glasnik općine Žepče”, broj 4/09), i Odluke o kriterijima rangiranja investicionih projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024. (Službeni glasnik Općine Žepče broj 03/15), Općinski načelnik Općine Žepče raspisuje:

 J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje Prijedloga projekata za investiranje
za 
Program kapitalnih investicija općine Žepče za period 2020. – 2024.

Općina Žepče je pokrenula aktivnosti na izradi Programa kapitalnih investicija Općine Žepče. Program kapitalnih investicija Općine Žepče predstavlja petogodišnji plan razvoja općine i poboljšanja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima općine. Kapitalna investicija predstavlja novostvorenu vrijednost koja utječe na poboljšanje društvenog standarda odnosno ostvaruje javne interese. Za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2020. – 2024. odgovoran je Koordinacioni tim, imenovan od strane Općinskog načelnika Odlukom br: 01/1-04-121/20 od 07.02.2020.godine.

Kriteriji

Koordinacioni tim će odlučivati samo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima općine i Strategijom razvoja općine Žepče i koji ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih kriterija:

R.br.Naziv kriterijaTežina kriterija
1.Teritorijalna širina i korist (broj korisnika i teritorijalna zastupljenost)15
2.Projekt potiče gospodarski/privredni razvoj i utiče na povećanje zaposlenosti20
3.Značaj projekta za općinski razvoj (građane)15
4.Povezanost sa Integriranom strategijom razvoja općine10
5.Projekt potiče društveni razvoj15
6.Osiguranje sredstava izvan proračuna/budžeta općine10
7.Ekološki utjecaj na okolinu / okoliš15

Pravo i uvjeti predlaganja projekata za izradu Programa kapitalnih investicija

  • Pravo predlaganja projekata za izradu Programa kapitalnih investicija imaju svi građani, udruge/udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, privatni poduzetnici, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, općinski vijećnici, općinski načelnik – općinske službe, lokalne razvojne institucije i ostali subjekti; Ukoliko podnositelji projektnih prijedloga nisu mjesne zajednice, a prijedlozi se odnose na infrastrukturne ili slične projekte, dužni su priložiti suglasnost mjesne zajednice na čijoj teritoriji je planirana realizacija projekta.
  • Osnovni uvjet za predlaganje projekata za izradu Programa kapitalnih investicija je da se radi o projektima sa procijenjenom vrijednosti većoj od 10.000 KM, da predloženi projekti nisu komercijalnog karaktera i da su obrasci za predlaganje projekata potpuno popunjeni. U suprotnom prijedlozi projekata se neće razmatrati;
  • Koordinacioni tim će prema potrebi za prijavitelje projektnog prijedloga (udruge/udruženja, zadruge, privatna poduzeća), naknadno tražiti slijedeće: dokaz o iskustvu u implementaciji projekata i prisutnosti u zajednici (referentna lista), potvrdu o obveznom upošljavanju i izmirenim zakonskim obvezama za poduzeća i zadruge koji moraju upošljavati najmanje jednu osobu, za udruge/udruženja dokaz da nisu brisani iz Registra udruženja građana i fondacija kojeg vodi Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK, a za zadruge dokaz o zadnjoj provedenoj reviziji.

Nositelji aktivnosti

Glavni nositelj ove aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče, kojeg je svojom Odlukom broj: 01/1-04-121/20 od 07.02.2020.godine imenovao Općinski načelnik, a u kojem su zastupljeni predstavnici svih kategorija stanovništva.

Općinsko vijeće je usvojio set kriterija na osnovu kojih će Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija rangirati pristigle prijedloge projekata, što će služiti za izradu konačnog Programa kapitalnih investicija. Usvojeni kriteriji su suglasni sa Integriranom strategijom razvoja općine Žepče.

Preuzimanje obrazaca

Potencijalni predlagači obrazac Prijedlog za investiranje mogu uzeti na sljedećim adresama:

Predaja obrazaca

Obrasci prijedloga za investiranje predaju se na protokol Općine Žepče, Ulica Stjepana Radića br. 2, 72230 Žepče, u zatvorenoj koverti, obavezno sa naznakom za

„Za Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče“.

Rok za podnošenje prijedloga

Rok za podnošenje Prijedloga za investiranje je od 29.05.2020.god. do 15.06.2020.god. svakim radnim danom od 7,00 do 15,30 sati.

Koordinacioni tim uzet će u razmatranje samo one prijedloge koji budu u cijelosti popunjeni i koji pristignu u navedenom roku. Prijedlozi koji pristignu nakon navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Ostale informacije

Usvojeni Program kapitalnih investicija sa svim podacima o uvrštenim projektima građanima će biti dostupan na web stranici općine Žepče  www.opcina-zepce.com

Za sve dodatne informacije u vezi popunjavanja i predaje obrazaca možete se obratiti:

  • Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče, ured br. 12

Pomoćni dokument za pounjavanje obrasca: Strateški ciljevi

Javni pozivi

Posjete: 113