Javni poziv – Lutrija BiH Istaknuto

Ocijeni
(2 glasova)

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/02 i 40/10) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/11, 21/11, 41/11, 37/12, 107/12 i 19/13), Federalno ministarstvo financija, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA

LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI

 

I OPĆE ODREDBE

Dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2013.godine, rasporedit će se za financiranje/sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

a) prikupljanje sredstava za oboljelu djecu i mlade od teških bolesti čije se liječenje financira iz Fonda solidarnosti,

b) zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,

c) zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i njihovih organizacija,

d) učestvovanje u borbi protiv droga i ovisnosti,

e) smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja,

f) promoviranje kulture,

g) amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate,

h) promoviranje tehničke kulture od strane udruženja kroz učešće i organiziranje specijaliziranih sajmova, konferencija i okruglih stolova, te nagrađivanje inovatora za uspjehe u oblasti inovacija na međunarodnom planu,

i) aktivnosti u razvoju civilnog društva u oblasti socijalne zaštite,

j) rad javnih kuhinja.

Pravo učešća

Po ovom javnom konkursu pravo učestvovanja imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a koji ispunjavaju opće i posebne kriterije propisane ovim Javnim oglasom.

Konačan prijedlog za raspodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu sačinjava Komisija koju u skladu sa članom 9. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine, imenuje Federalni ministar finansija/financija. Konačan prijedlog će biti sačinjen na osnovu rang liste korisnika koji ispunjavaju opće i posebne kriterije propisane ovim Javnim oglasom, a koje Komisiji nakon izvršenog ocjenjivanja pristiglih aplikacija (projekata-programa) dostavljaju nadležna ministarstva i to:

a) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, za financiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačke c), e), i) i j).

b) Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, za financiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačke b) i d).

c) Federalno ministarstvo kulture i sporta, za financiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE  tačke f) i g).

d) Federalno ministarstvo zdravstva, za financiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE  točka a).

e) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, za financiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE  točka h).

II OPĆI I POSEBNI KRITERIJI:

1. Sredstva za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2013.godine, dodjeljuju se na osnovu sljedećih općih kriterija:

 • doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 • povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,
 • precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 • detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta, odnosno programa,
 • transparentnost i mogućnost kontroliranja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta, odnosno programa,
 • preporuke stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
 • iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno učešće u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih sredstava).

2. Posebni kriteriji, koje aplicirani projekti trebaju ispunjavati, u ovisnosti od oblasti na koju konkuriraju, su sljedeći:

a) Za projekte iz oblasti rada i socijalne politike:

 • Financijski i operativni kapacitet;
 • Relevantnost;
 • Metodologija;
 • Održivost;
 • Budžet, odnosno sredstva potrebna za provođenje projekta ili dijela projekta, unutar ustaljenih normi;

Projekti u oblasti rada i socijalne politike podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 50.000,00 KM po korisniku.

b) Za projekte iz oblasti oblasti nauke i obrazovanja:

 • Kvalitet ponuđenoga projekta sa aspekta metodologije izrade, odnosno  jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;
 • Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika;
 • Kvalitet sadržaja projekta, odnosno detaljno obrazloženje  potrebe za realizacijom projekta  sa aspekta predviđenih socijalnih učinaka;
 • Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;
 • Preporuka stručnjaka ili institucije iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen;
 • Referentnost udruženja ili humanitarne organizacije;
 • Projekt je inovativan i ima potencijal da će popuniti prazninu u postojećim praksama pružanja usluga u oblasti za kojoj je projekt ili program pripremljen;
 • Prijedlog projekta odražava financijsku i institucionalnu održivost predloženih aktivnosti;
 • Sredstva  namijenjena za realizaciju predloženog projekta su u okviru ustaljenih normi;
 • Prijedlog projekta prepoznaje i odražava relevantno iskustvo, analize i istraživanje  oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen.

Projekti u oblasti nauke i obrazovanja podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 20.000,00 KM po korisniku.

c) Za projekte u oblasti kulture i sporta:

- Promoviranje kulture

 • Kvalitet ponuđenoga projekta;
 • Afirmacija Bosansko-hercegovačke kulture i doprinos očuvanju tradicije;
 • Jasno definirani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti;
 • Interes kulturne javnosti i značaj projekta za kulturu;
 • Značaj projekta u promoviranju kulture.

- Amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu

 • Kvalitet ponuđenoga projekta;
 • Ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji afirmiranu Bosnu i Hercegovinu  i Federaciju Bosne i Hercegovine;
 • Jasno definirani ciljevi i metode u unapređenju rada sportaša;
 • Doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu;
 • Značaj projekta za promoviranje i razvoj sporta.

Projekti u oblasti kulture i sporta podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima,  odnosno u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

d) Za projekte u oblasti zdravstva:

 • Kvalitet apliciranog projekta-programa;
 • Ciljevi ostvarivanja apliciranog projekta-programa;
 • Način ostvarivanja apliciranog projekta-programa;
 • Broj korisnika;
 • Ostvareni rezultati u realizaciji dosadašnjih projekata-programa.

Aplikant koji se prijavljuje za dodjelu sredstava, u cilju sufinanciranja apliciranog projekta, dužan je u aplikaciji navesti iz kojih izvora su osigurana preostala sredstva za financiranje projekta i u kojem iznosu.

Jedan aplikant može aplicirati po javnom pozivu samo jednom prijavom u oblasti zdravstva.

Sredstva u oblasti zdravstva su namijenjena za oboljelu djecu i mlade od teških bolesti, čije se liječenje financira iz fonda federalne solidarnosti, a za sljedeće prioritetne programe zdravstvene zaštite:

 • kronična hemodijaliza ili peritonalna dijaliza, uključujući i prijevoz na dijalizu,
 • liječenje oboljenja, odnosno stanja dječje onkologije, uz tipizaciju,
 • ugradnja kohlearnog implantata kod djece,
 • kardiologija i kardiohirurgija kod djece,
 • najsloženije neurohirurške operacije,
 • najsloženije operacije iz oblasti ortopedije i traumatologije,
 • operacija urođenih srčanih mana,
 • transplantologija,
 • sufinanciranje nabavke lijekova za liječenje hemofilije,
 • liječenje multiple skleroze,
 • profilakse respiratornog sincicijalnog virusa (RSV) ugroženih grupa djece polivizumabom u Federaciji BiH,
 • nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa,
 • novorođenački skrining na kongenitalni hipotireoidizam i fenilketonuriju i adrenalnu hiperplaziju,
 • eventualno, po potrebi, ostali programi zdravstvene zaštite u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

Projekti u oblasti zdravstva podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 50.000,00 KM po korisniku.

e) Za projekte u oblasti razvoja, poduzetništva i obrta:

 • Namjena projekta;
 • Izvori i način financiranja;
 • Dosadašnji poticaji od strane FMRPO;
 • Tradicija u učešću i organiziranju sajmova, konferencija i okruglih stolova;
 • Broj učesnika;
 • Karakter manifestacije (lokalni, regionalni, državni, međunarodni).

Projekti u oblasti razvoja, poduzetništva i obrta podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

III PRIJAVNI OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazac za javni konkurs preuzima se na službenim web stranicama nadležnih resornih ministarstva, i to kako slijedi:

– Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – www.fmrsp.gov.ba

– Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja – www.fmon.gov.ba

– Federalno ministarstvo kulture i sporta – www.fmksa.com

– Federalno ministarstvo zdravstva – www.fmoh.gov.ba

– Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta  – www.fmrpo.gov.ba

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni konkurs priloži sljedeću dokumentaciju u dva primjerka (jedan primjerak u originalu ili ovjerenoj kopiji, a drugi primjerak u kopiji):

 • pravilno popunjen prijavni obrazac,
 • dokaz o registraciji,
 • uvjerenje o poreznoj registraciji,
 • obračun o poslovanju u prethodnoj godini, koji mora biti pozitivan,
 • dokaz o realiziranim projektima-programima,
 • kopiju ugovora s bankom o otvaranju žiro računa,
 • projektnu dokumentaciju, detaljan opis projekta-programa, metodologiju rada, jasno definiranu korisničku grupu i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta-programa, ocjenu krajnjih rezultata i očekivane rezultate realizacije projekta-programa,
 • druge akte bitne za detaljnije obrazloženje uspješnog realiziranja predloženog projekta-programa kao i obezbjeđenje pretpostavki za namjenski utrošak sredstava.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Javni poziv – sredstva Lutrije BiH“, lično ili putem pošte, potpisane od strane ovlaštenog lica, na adrese nadležnih resornih ministarstava:

- Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE točke c), e), i) i j): Ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71 000 Sarajevo

- Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE točke b) i d): Ul. Dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar

- Federalno ministarstvo kulture i sporta za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE točke f) i g): Ul. Obala Maka Dizdara br. 2, 71 000 Sarajevo

- Federalno ministarstvo zdravstva za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE točka a): Ul. Titova br. 9, 71000 Sarajevo.

- Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE točka h): Ul. Dr. Ante Starčevića b.b, 88000 Mostar

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim novinama i “Službenim novinama Federacije BiH”. Neće se uzeti u razmatranje prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog konkursa, prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija u dovoljnom broju primjeraka i koje nisu dostavljene u propisanom roku.

Korisnici sredstava kojima budu odobrena sredstva na osnovu prijave podnesene po ovom javnom konkursu, dužni su nadležnom ministarstvu dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, u roku od 15 dana od dana realizacije projekta.

Korisnici sredstava koji za sredstva dodijeljena u prethodnom periodu nadležnom Ministarstvu nisu dostavili financijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom financijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti najkasnije do roka koji je određen za dostavljanje zahtjeva po ovom javnom konkursu. U protivnom, njihove prijave na ovaj Javni konkurs neće biti razmatrane.

Konačna Odluka sa listama korisnika kojima je nakon provedene procedure odobrena raspodjela sredstava po ovom Javnom konkursu, biće objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranici nadležnih ministarstva.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Link: http://www.fmoh.gov.ba/index.php/ministarstvo/oglasi

Čitano 626 puta
RAŽ

Adresa: Prva bb, 72230 Žepče.
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 32 880 273
Fax: +387 32 880 273

Web stranica: www.razepce.com