Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u 2013. Godini Istaknuto

Ocijeni
(2 glasova)

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama poduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 73. stav (1) točka q) i x) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od 29. 09. 2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03. 06. 2011. godina i broj: 00.1-1.2-17254/11 od 29. 08. 2011. godine, i člana 20. Pravilnika za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.2–16278-1/12 od 06.6.2013. godine i 00.1-1.2–16278-1/12 od 06.06.2013. godine, Komisija za donacije Nadzornog odbora Društva objavljuje

J A V N I  O G L A S / N A T J E Č A J

ZA DODJELU DONACIJA DIONIČKOG DRUŠTVA

BH TELECOM SARAJEVO U 2013. GODINI

I Predmet oglasa / natječaja

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2013. godini dodjeljuje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za financiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:

• SPORTA,

• KULTURE,

• SOCIJALNE POMOĆI,

• HUMANITARNE SVRHE.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima - novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

II Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecomu.

Pravna lica koja su u godini za koju se dodjeljuje donacija zaključila ugovore o sponzorstvu sa Dioničkim društvom BH Telecom Sarajevo nemaju pravo učešća u postupku dodjele donacija u toj kalendarskoj godini.

III Uslovi za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

1. da je registrirano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, i

2. da dostavi popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacije sa svim traženim / potrebnim dokumentima navedenim u tački V Zahtjeva za dodjelu donacija ovoga Javnog oglasa / natječaja.

Prijava / aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:

a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netočnu dokumentaciju;

b) Korisnik djelomični ili u cijelosti netočno popuni prijavu za Javni oglas / natječaj;

c) program ili projekat ili aktivnost bude u suprotnosti sa poslovnom strategijom Društva;

d) program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

•ORIGINALNOST PROGRAMA ILI PROJEKTA,

•DOBROBIT ZA DRUŠTVENU ZAJEDNICU,

•ISPUNJENJE OPĆIH USLOVA ZA DODJELU DONACIJA.

V Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dodjelu donacija“, koji se može preuzeti na protokolu u sjedištu Društva, protokolima regionalnih direkcija ili sa web stranice Društva.

(http://www.bhtelecom.ba/1216.html), uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

1/ Popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacija;

2/ Fotokopija Rješenja/Odluke o registraciji/osnivanju podnosioca, izdano od strane ovlaštenog organa, iz kojeg se može utvrditi status podnosioca prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost i dr.);

3/ Fotokopija Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;

4/ Prijedlog programa / projekta / aktivnosti / manifestacije koja se kandiduje za dodjelu donacije sa specifikacijom troškova;

5/ Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili drugi odgovarajući dokaz o otvaranju transakcijskog računa;

6/ Izvještaj o financijskom poslovanju za prethodnu godinu sačinjen od strane ovlaštenog organa podnosioca aplikacije/prijave (osim u slučaju da je pravno lice osnovano u prethodnoj godini);

7/ Izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnim godinama od strane Društva.

Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, s naznakom: „Prijava na Javni oglas / natječaj za dodjelu donacija u 2013. godini“ – NE OTVARATI - . U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa / natječaja i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u tiskanim medijima i sve prijave koje budu upućene/dostavljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će obaviješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacije.

Konačan spisak dobitnika donacija, namjena donacije kao i dodijeljeni iznos, Društvo će objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

KOMISIJA ZA DODJELU DONACIJA

DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

„Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u 2013. godini je objavljen dana 20.06.2013. godine u dnevnoj novini Oslobođenje.“

Čitano 1444 puta
RAŽ

Adresa: Prva bb, 72230 Žepče.
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 32 880 273
Fax: +387 32 880 273

Web stranica: www.razepce.com